قوانین بازی ناپلئون چگونه است بازی ناپلئون انجام دهیم ؟

مجله شرط بندی اچ سی آپ تقدیم میکند

قوانین بازی ناپلئون چگونه است بازی ناپلئون انجام دهیم ؟

قوانین بازی ناپلئون

امپراطور ناپلئون بناپارت نه مخترع و نه محبوب کننده این بازی همنام «همچنین بـه عنوان “نپ” شناخته می شود» بود، اما نام او برای یکی از مناقصه ها استفاده می شود. دو نفر از دشمنان او، ولینگتون و بلوچر نیز مناقصه هستند. در این جا نحوه بازی و قوانین بازی ناپلئون آمده اسـت:

 

تعداد بازیکنان: دو تا شش

 

هدف:

برای پیشی گرفتن از بازیکن دیگر و سپس برنده شدن تعداد حقه هایي کـه برای آن ها پیشنهاد داده اید.

 

کارت ها:

یک دسته معمولی 52 کارتی استفاده می شود. آس ها بالا هستند.

 

برای بازی:

دیلر هر کدام پنج کارت را در گروه هاي‌ سه تایی و سپس دو یا دو و سپس سه کارت میدهد. با شروع از سمت چپ فروشنده، هر بازیکن ممکن اسـت یک پیشنهاد ارائه دهد، و تعدادی ترفند را کـه باید برنده شود، یا پاس میدهد. مناقصه کت و شلوار ترامپ مورد نظر را نام نمی‌برد، فقط تعداد ترفندها را نام میبرد.

 

یک پیشنهاد Misère از پیشنهاد 3 بالاتر اسـت. ناپلئون، ولینگتون و بلوچر همگی پیشنهادهایی برای انجام هر پنج ترفند هستند، اما هر کدام امتیاز متفاوتی می گیرند. این بدان معناست کـه بازیکنی کـه بـه ناپلئون برای پنج حقه پیشنهاد می‌دهد، می‌تواند توسط بازیکن دیگری کـه پیشنهاد ولینگتون یا بلوچر را ارائه می‌دهد، پیشی بگیرد «جدول زیر را برای رتبه هاي‌ پیشنهادی ببینید».

قوانین بازی ناپلئون چگونه بازی ناپلئون  انجام دهیم

 

قوانین بازی ناپلئون

اگر همه ی موفق شدند، دست را بـه داخل بیندازید. بالاترین قیمت پیشنهادی سازنده می شود. مخالفان Maker با یک دیگر همکاری می‌کنند تا تلاش کنند تا مناقصه شکست بخورد.

 

Maker با هدایت یک کارت بـه نخستین ترفند شروع می کند. کت و شلوار این کارت تبدیل بـه برنده می شود، البته بـه جز اگر پیشنهاد Misère باشد کـه هیچ ترامپی نیست. شـما باید در زمانی کـه قادر بـه انجام اینکار هستید، پیروی کنید. در غیر این صورت ممکن اسـت برنده شوید یا ان را کنار بگذارید.

 

یک ترفند توسط بالاترین برنده در ان برنده می شود یا، اگر فاقد برنده باشد، با بالاترین کارت در کت و شلوار رهبری می شود. برنده هر ترفند بـه ترفند بعدی منتهی می شود.

 

امتیاز دهی:

سازنده امتیازات را بـه هر رقیب می‌برد یا از دست میدهد. امتیاز مثبت یا منفی را بعد از هر معامله وارد کنید. خاطرجمعی حاصل کنید کـه نمرات همیشه با صفر جمع میشوند.

 

اگر بـه عنوان سازنده برنده تعداد ترفندهایی هستید کـه پیشنهاد می‌دهید، بـه تعداد امتیازهایی کـه پیشنهاد میدهید امتیاز دهید. برای اورتریک هیچ چیز اضافه اي بـه دست نمی‌آید. اگر پیشنهاد دادید و ناپلئون، ولینگتون یا بلوچر را ساختید، 10 امتیاز بگیرید.

 

حریفان برای شکست دادن پیشنهاد سازنده امتیاز می گیرند. اگر سازنده تعداد ترفندهای پیشنهادی را نپذیرد، رقیب ان شماره را می گیرد. حریفان برای شکست ناپلئون 5؛ برای شکست دادن ولینگتون 10 و برای شکست بلوچر 20 امتیاز می گیرند.

 

این خطر ضرر بیشتر اسـت کـه سه پیشنهاد مختلف را برای هر پنج ترفند از هم جدا می کند.چرت زدن یک بازی سریع اسـت. نخستین نفری کـه بـه 30 امتیاز میرسد برنده اسـت.

 

واژه نامه اصطلاحات کارت

در این جا یک مرجع سریع برای عده اي از زبان کارت کـه دراین مقاله خواهید یافت، آورده شده اسـت.

 

پیشنهاد:

یک بیانیه گفتاری برای برنده شدن تعداد معینی از ترفندها یا امتیازات. همچنین برای ارائه چنین اعلامیه اي.

 

دنبال کت و شلوار:

برای بازی یک کارت از کت و شلوار رهبری.

 

ترامپ:

کت و شلواری کـه بالاتر از هر کت و شلوار دیگری رتبه بندی شده اسـت. هر کارتی در ان لباس همچنین، برای بازی یک برگ برنده دریک ترفند.

 

هدف این اسـت کـه هر هشت پایه را از ACE تا سلطان ساخته شود.دو بسته استاندارد 52 کارتی استفاده می شود و آن ها باهم مخلوط می‌شوند.

 

معامله

ده انبوه از چهار کارت هر کدام، کـه بـه صورت ردیفی تقسیم می‌شوند، همه ی رو بـه بالا. کارت ها باید روی هم قرار بگیرند تا بازیکن بتواند همه ی انها را ببیند.

 

کارت هاي‌ باقی مانده دریک توده قرار می گیرند تا سهام را تشکیل دهند. کارت ها یکی یکی از بالای استوک بالا می‌آیند و ممکن اسـت روی شمع ها یا پایه ها قرار گیرند. کارت‌هاي‌ موجود در انبار کـه قابل استفاده نیستند، رو بـه بالا در انبوهی در زیر پرتاب‌ها قرار میگیرند تا توده آشغال را تشکیل دهند.

 

کارت بالای شمع آشغال همیشه برای ساختن روی شمع ها یا پایه ها در معرض اسـت. بازیکن ممکن اسـت کارت‌هاي‌ انباشته آشغال را روی هم بگذارد تا همه ی آن ها دیده شوند.

 

بـه محض این کـه بازیکن بتواند آن ها را از شمع ها رها کند، همه ی آس ها دریک ردیف پایه بالای ده شمع تقسیم شده قرار می گیرند.

 

فقط کارت بالای یک شمع می‌تواند جابه‌جا شود. حذف یک کارت کارت زیر ان را آزاد می کند. یک کارت ممکن اسـت فقط روی کارت دیگری با همان لباس ودر رتبه بعدی بالاتر قرار گیرد.

 

مثال: یک 7 از باشگاه ها را میتوان تنها در 8 باشگاه قرار داد.

قوانین بازی ناپلئون چگونه بازی ناپلئون  انجام دهیم

قوانین بازی ناپلئون

ممکن اسـت یک سلطان بر روی یک آس ساخته نشود و آس ها باید در اسرع وقت بـه عنوان پایه ها قرار گیرند.

 

پایه ها بـه صورت کت و شلوار و دنباله اي از آس تا شاه ساخته می‌شوند.

 

هنگامی کـه هر یک از ده شمع بـه طور کامل پاک می شود، هر کارت متحرک ممکن اسـت در فضا قرار گیرد.

نوع بازی: ترفند
سن: 13+
بازیکنان: 2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5+
برچسب: Peep Nap

 

اگر چه در مقایسه با بازی‌هاي‌ پیچیده‌تر مانند Bridge یا Whist نسبتاً راحت اسـت، اما انچه ناپلئون از نظر ظرافت فاقد ان اسـت، با سرعت سریع و تعامل با بازیکن جبران می کند.

 

سیستم امتیازدهی، با استفاده از تراشه ها، بـه خوبی بـه شرط بندی کمک می کند. تفاوت لذت بخش استفاده از «ولینگتون» و «بلوچر» در مناقصه، البته بـه دیگر ژنرال هاي‌ معروف روزگار ناپلئون برمی گردد. اما گفته میشود کـه بازی با ورق فقط بـه اواخر دهه 1800 باز می گردد – پس از مرگ رهبر فرانسوی.

 

بسته

بسته استاندارد 52 کارتی استفاده می شود.

 

رتبه کارت ها

A «بالا»؛ K، Q، J، 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ 2.

 

معامله

هر بازیکن پنج کارت دریافت می کند کـه هر بار دریک دور سه تایی، سپس یک دور دو تایی در هر زمان، یا ابتدا دو و سپس سه کارت دریافت می کند.

 

مناقصه

هر بازیکن بـه نوبه خود، از سمت چپ فروشنده، ممکن اسـت یک پیشنهاد یا پاس بدهد. پیشنهاد تعداد ترفندهایی اسـت کـه بازیکن فکر می کند می‌تواند با لباس خاصی بـه عنوان ترامپ برنده شود، از پنج ترفند. پیشنهادی از هر پنج ترفند “خواب” نامیده می شود.

 

بازی

بالاترین قیمت پیشنهادی، کت و شلوار ترامپ رابا ساختن سرب باز نشان می‌دهد، کـه باید یک برنده باشد. سایر بازیکنان باید درصورت امکان از این روش پیروی کنند.

 

بازیکنی کـه نمی‌تواند از ان پیروی کند، ممکن اسـت بـه میل خود برنده شود یا کنار بگذارد. یک ترفند با بالاترین کارت پخش شده از کت و شلوار رهبری شده، یا، اگر حاوی یک ترمپ باشد، با بالاترین برنده برنده می شود. برنده یک ترفند در مرحله بعدی قرار دارد.

 

چگونه امتیاز را حفظ کنیم

هیچ اعتباری برای ترفندهای اضافی کـه چه توسط پیشنهاد دهنده و چه توسط مخالفان بـه دست می‌آید، بیش از انچه برای انجام یا شکست پیشنهاد لازم بود، وجود ندارد. اگر پیشنهاد دهنده پیشنهاد بدهد، از همه ی بازیکنان دیگر گرد آوری می کند. اگر پیشنهاد دهنده شکست بخورد، انها بـه هر بازیکن پول می‌دهند.

 

روش معمول تسویه امتیازات این اسـت کـه قبل از بازی تعداد مساوی تراشه بین همه ی بازیکنان توزیع شود و بعد از هر معامله در تراشه ها تسویه شود.

 

منبع: hceap.info

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا