نحوه بازی با ورق بازی “سوئیچ” (یا دو-چهار جک یا جک سیاه)

مجله شرط بندی اچ سی آپ تقدیم میکند

نحوه بازی با ورق بازی “سوئیچ” (یا دو-چهار جک یا جک سیاه)

نحوه بازی با ورق بازی “سوئیچ” «یا دو-چهار جک یا جک سیاه»

ماریان اهل اسکاتلند اسـت و همیشه دوست داشته با خانواده و دوستانش بازی هاي‌ ورق بازی کند.نحوه بازی با ورق بازی “سوئیچ” سوئیچ گاهی دو چهار جک نامیده می شود.

 

زیرا این کارت ها دراین بازی اهمیت ویژه اي دارند.Switch «همچنین گاهی اوقات بـه نام Two-Four-Jack نیز نامیده می شود » یک بازی کارتی سرگرم کننده و هیجان انگیز برای دو یا چند بازیکن اسـت.

 

این بازی برای تمام سنین سرگرم کننده اسـت و یادگیری ان راحت اسـت. شبیه بـه بازی محبوب Crazy Eights اسـت و چندین بازی تجاری بر اساس قوانین سوییچ بـه بازار عرضه شده اسـت.

نحوه بازی با ورق بازی “سوئیچ”

یک عرشه استاندارد 52 کارتی برای بازی سوئیچ استفاده می شود، اما اگر بیش از 5 بازیکن در حال بازی هستند، باید از دو عرشه استاندارد 52 کارتی استفاده شود کـه باهم مخلوط شوند.

 

فروشنده اول را میتوان بـه روش هاي‌ مختلفی تعیین کرد. یکی از روش‌هاي‌ رایج این اسـت کـه هر بازیکنی شروع بـه پخش کارت‌هاي‌ تک بـه تک بـه هر بازیکن کند.

 

نخستین بازیکنی کـه هر بیل دریافت می کند نخستین فروشنده می شود. پس از ان؛ معامله بعد از هر عقربه کامل شده در جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز می‌چرخد.

 

هنگامی کـه فروشنده مشخص شد، کل عرشه را بـه هم می‌زند و هر بار یک کارت بـه هر بازیکن می دهد، در جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز، از بازیکنی کـه در سمت چپ او قرار دارد شروع شود.

 

برای دو یا سه بازیکن، هر کدام باید 12 کارت دریافت کنند، اما اگر تعداد بازیکنان بیشتر باشد، هر کدام باید 10 کارت دریافت کنند. بقیه عرشه بـه صورت رو بـه پایین دریک شمع مربع در مرکز میز قرار می‌گیرد.

 

بـه این پشته شمع سهام میگویند. سپس فروشنده کارت بالای انبار را کـه کارت شروع نامیده می شود، می‌زند.

 

اگر این کارت شروع یکی از کارت‌هاي‌ «ویژه» باشد «بـه زیر مراجعه کنید»؛ فروشنده بـه چرخش کارت بعدی ادامه می دهد تا زمانی کـه یکی از این کارت‌هاي‌ ویژه نباشد.

 

بازی دست با بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد شروع می شود و هر بازیکن در جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز را دنبال می کند.

نحوه بازی با ورق بازی “سوئیچ”

در نوبت، یک بازیکن، پس از بررسی دست خود، میتواند درصورت امکان، یک کارت از دست خودرا در بالای کارت شروع بازی کند. برای این کـه یک کارت قابل بازی باشد، باید با کارت شروع در لباس یا رتبه مطابقت داشته باشد.

 

بنابر این یک کارت مناسب الماس را می‌توان روی هر کارت مناسب الماس دیگری بازی کرد یا یک کارت با رتبه نه را میتوان بر روی کارت دیگری از رتبه نه بدون توجه بـه مناسبت هاي‌ نه ها بازی کرد.

 

آس، پادشاهان و ملکه ها هر کدام یک رتبه جداگانه درنظر گرفته می شوند، بنابر این یک ملکه را می‌توان با یک ملکه دیگر یا کارت دیگری از همان لباس خود بازی کرد.

 

اما نمی‌توان ان رابا یک سلطان با لباس متفاوت بازی کرد. اگر بازیکنی نتواند «یا انتخاب کند» یکی از کارت هاي‌ خودرا بازی کند، باید هر بار کارت بکشد.

 

از انبوه سهام تا زمانی کـه کارتی را کـه می توانند یا میخواهند بازی کنند، دریافت میکنند کـه در ان زمان ان را بـه شمع مرکزی بازی میکنند.

 

هنگامی کـه یک بازیکن یک کارت قانونی را برای شمع شروع بازی می کند، نوبت انها بـه اتمام می رسد و بازیکن بعدی بـه ترتیب بـه همین ترتیب ادامه می دهد.

 

در بازی سوییچ، کارت هاي‌ “ویژه” مختلفی وجوددارد کـه بازیکن ممکن اسـت در دست داشته باشد ودر طول نوبت خود بازی کند. هر یک از این کارت ها، هنگام بازی، بـه نوعی بازی را تغییر میدهند.

 

این کارت‌هاي‌ «ویژه» «کـه اغلب بـه انها کارت‌هاي‌ پاور گفته می شود»؛ همراه با تأثیری کـه بر بازی دارند بـه شرح زیر اسـت:

 

آسآس:

همه ی آس ها تا حدودی یک کارت وحشی درنظر گرفته می شوند. بنابر این، یک بازیکن، در نوبت خود، می تواند بدون درنظر گرفتن رتبه و لباس بالای کارت در شمع مرکزی، یک آس را روی کارت دیگری بازی کند.

 

هنگام بازی یک آس، بازیکن باید لباسی را کـه بازیکن بعدی باید با ان بازی کند را اعلام کند «لباس نامگذاری شده نیازی بـه نام بردن همان لباس آسی کـه بازی می شود را ندارد». سپس بازیکن بعدی باید کارتی از لباس نامگذاری شده یا آس دیگری بازی کند.

 

اگر نمی تواند چنین کارتی را بازی کند، باید تا زمانی کـه کارتی را کـه می تواند قانونی برای ان بازی کند، قرعه کشی کند. اگر آس بازی آخرین کارت در دست بازیکنان بود.

 

ان بازیکن برنده ان دست اسـت و دست بلافاصله بـه اتمام می رسد و گل می شود «بـه امتیاز زیر مراجعه کنید». اگر چه یک آس ممکن اسـت در هر کارت دیگری در نوبت صاحب ان بازی شود،

 

دودو:

Twos بـه نوبه خود بـه عنوان نوعی کارت پنالتی برای بازیکن بعدی عمل می کند. وقتی دو بازی می شود، بازیکن بعدی باید دو کارت از بالای سهام بکشد و نوبت را از دست بدهد و نوبت بـه بازیکن بعدی میرسد.

 

کـه نوبتش طبق معمولً بـه ترتیب بـه دنبال ان بازیکن اسـت. با این حال، اگر بازیکنی کـه قرار بود قرعه کشی کند، دو کارت از خودرا در دست داشته باشد، ممکن اسـت ان را بازی کند، بنابر این از پنالتی پیشگیری می کند «نیازی بـه کشیدن دو کارت از سهام نیست».

نحوه بازی با ورق بازی “سوئیچ”

دراین صورت، بازیکن بعدی در نوبت خود، یا باید دو کارت خودرا بازی کند یا باید چهار کارت بکشد و نوبت خودرا از دست بدهد. اگر این بازیکن یک دو هم داشته باشد و بازی کند، بازیکن زیر باید شش کارت بکشد و یک نوبت را از دست بدهد.

 

این میتواند ادامه پیدا کند، زیرا بازیکن اول نمی تواند دو تا را بازی کند، وادار میشود برای هردو کارت پشت سر هم دو کارت بکشد، و همچنین نوبت خودرا از دست بدهد. بعد از این کـه بازیکنی تعداد مناسب کارت را کشید و نوبت خودرا از دست داد.

 

بازیکن بعدی ممکن اسـت بـه طور معمول بازی کند، از جمله بازی دو روی دو کارتی کـه بـه تازگی بازی شده اسـت. اگر این اتفاق افتاد، سکانس دوباره با بازیکن بعدی شروع می شود کـه اگر دو نفر از خودرا نداشته باشد، فقط باید دو بکشد.

 

چهار:

هر بار کـه چهار بـه طور قانونی پخش می شود، مانند دو عمل می کند، مانند بالا. با این حال، بـه جای نیاز بـه کشیدن 2 کارت برای هردو کارت بـه ترتیب، باید برای هر چهار کارت متوالی کـه بازی می شود، چهار کارت کشیده شود.

 

مگر این کـه بازیکن بتواند چهار کارت را از دست خود بازی کند «کـه در ان از کشیدن کارت هاي‌ اضافی اجتناب می کند».

نحوه بازی با ورق بازی "سوئیچ" «یا دو-چهار جک یا جک سیاه»

جک هاجک ها:

هنگامی کـه یک جک پخش می شود، بلافاصله جهت فعلی بازی معکوس می شود. بنابر این، هنگامی کـه نخستین جک دریک بازی انجام می شود.

 

جهت از حالت استاندارد در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت بـه خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت تغییر می کند. هر بار در طول بازی کـه جک بازی می شود.

 

جهت بازی دوباره برعکس می شود. بنابر این، بازیکنی کـه کارت را بلافاصله قبل از بازی جک بازی کرده اسـت، با تغییر چرخش بازی، نوبت دیگری خواهد داشت.

 

مانند هر کارت دیگری، بازیکنی کـه در نوبت خود اسـت می تواند یک جک را روی جک دیگری بازی کند و بلافاصله جهت بازی را برعکس کند.

زمانی کـه بازیکنی بتواند آخرین کارتی را کـه در دست دارد بـه صورت قانونی برای شمع شروع بازی کند، دست بلافاصله با برنده شدن این دست بـه اتمام می رسد.

 

بازیکنی کـه دست را برنده می شود، بر اساس کارت‌هایي کـه در دستانش باقیمانده اسـت، از همه ی بازیکنان دیگر امتیاز جمع‌آوری میکند:

 

امتیاز دهی:

کارت نمره
آس 20
2؛ 4؛ جک 15
سلطان ملکه 10
همه ی کارت هاي‌ عدد گذاری شده دیگر «3؛4؛9؛ و غیره» ارزش اسمی کارت

 

اگر در طول حرکت دست، کارت‌هاي‌ استوک به پایان رسید، تمام کارت‌هایي کـه قبلاً بازی کرده‌اند در وسط شمع «بـه استثنای بالاترین کارت در دسترس دید، کـه آخرین کارت بازی بود» باید جمع شوند.

 

بـه هم ریخته و رو بـه رو شوند. پایین برای شروع یک انبار جدید. بنابر این، هنگامی کـه انبوه انبار کاملاً به پایان رسید، شمع دور انداخته بلافاصله رو بـه پایین چرخانده میشود.

نحوه بازی با ورق بازی “سوئیچ”

بـه هم می‌ریزد و برای شروع یک انبار جدید استفاده میشود کـه بازیکنان از زمانی کـه قادر بـه بازی در نوبت خود نباشند، از ان استفاده می کنند.

 

در سوئیچ بازی با ورق، دست هر بازیکن می تواند بـه سرعت در نوسان باشدوقتی بازیکنی کارتی را بـه گونه‌اي بازی میکند کـه تنها یک کارت در دستش باقی می ماند.

 

باید فوراً این رابا گفتن «آخرین کارت» اعلام کند. اگر اینکار را انجام ندهند، باید یک کارت اضافی از انباشته سهام بکشند و نوبت بعدی وی را از دست بدهند.

 

این بازی را می‌توان بـه عنوان هر دست کـه یک بازی کامل اسـت بازی کرد یا در طول چند دست با یک امتیاز تجمعی خاص بازی کرد. دراین صورت، زمانی کـه بازیکن بـه امتیاز لازم برسد، برنده بازی اعلام می شود. گل هاي‌ رایج برای چنین اهدافی 500 یا 1000 اسـت.

 

تغییرات و قوانین اختیاری

همچنین تعدادی از انواع سوئیچ وجوددارد کـه اغلب بازی می شوند:

 

کارت‌های قدرت اضافی :

علاوه بر کارت‌هاي‌ ذکر شده در بالا کـه هنگام بازی تأثیرات ویژه‌اي دارند، گاهی اوقات کارت‌هاي‌ دیگری نیز وجود دارند کـه بـه صورت اختیاری در طول بازی وضعیت خاصی بـه آن ها داده میشود. در زیر عده اي از این کارت ها و تأثیر انها بر بازی در هنگام بازی آورده شده اسـت:

 

گاهی اوقات کارت هاي‌ برق اضافی بـه سوییچ اضافه می شود

جک ها گاهی اوقات جلوه هاي‌ مختلفی در سوییچ دارند

 

Eights :

در عده اي از بازی‌ها، اگر بازیکنی کـه در نوبت خود اسـت هر هشتی را بازی کند، بازیکن زیر بـه نوبه خود حذف می شود. بنابر این، نوبت بـه بازیکنی میرسد کـه بازیکنی را کـه از ان حذف شده اسـت، دنبال کند.

 

Sevens :

یکیدیگر از کارت هاي‌ Power اختیاری کـه گاهی اوقات بـه بازی اصلی اضافه می شود مربوط بـه Sevens اسـت. هنگامی کـه از این قانون اختیاری استفاده میشود.

 

وقتی بازیکنی هفت بازی میکند، میتواند همه ی کارت‌هاي‌ دیگر را نیز با همان کارت‌هاي‌ هفت تا شمع بازی کند. او ممکن اسـت این کارت ها را بـه هر ترتیبی کـه باشد بازی کند.

 

جک های سیاه و قرمز :

گاهی اوقات یک افکت جای گزین روی جک ها اعمال می شود کـه بسته بـه رنگ کت و شلوار جک نواخته شده متفاوت اسـت.

 

وقتی این قانون برای جک‌ها باشد، دهه 10 نقشی را کـه جک‌ها در بازی استاندارد انجام دادند «برعکس جهت فعلی بازی» می‌پذیرد. بنابر این، هنگامی کـه از این تنوع استفاده می شود، جک ها تأثیرات زیر را بر بازی می گذارند:

 

جک‌های سیاه :

 وقتی بازیکنی کـه در نوبت او قرار دارد، بـه‌طور قانونی یک جک سیاه «بیلک ♠ یا کلوپ ♣» را روی میز بازی میکند، بازیکن بعدی بـه نوبه خود باید تعدادی کارت برابر با کارتی کـه در ابتدای دست زده شده اسـت بکشد.

 

با این حال، اگر ان بازیکن یک جک سیاه برای خودش داشته باشد، بازیکن بعدی باید دو برابر تعداد اولیه کارت‌هاي‌ پخش شده را بکشد.

 

جک های قرمز :

جک قرمز نوعی ضد جک هاي‌ سیاه اسـت. وقتی بازیکن قبلی یک جک سیاه بازی می کند، کـه طبق معمولً این بازیکن را وادار میکند تعداد زیادی کارت بکشد، در عوض می تواند یک جک قرمز «الماس ♦ یا قلب ♥ » بازی کند.

 

کـه این شرط را برای کشیدن هر کارتی نفی می کند. یک جک قرمز را نیز می‌توان، بـه طور معمول، روی کارت دیگری از همان لباس بازی کرد، اما وقتی بـه این شکل بازی می شود، تأثیر خاصی ندارد.

 

قرعه کشی محدود :

هنگامی کـه این تغییر بازی می شود، بازیکنی کـه نمی تواند با کارت بالا فعلی بازی کند فقط باید یک کارت بکشد. اگر هنوز نمی تواند بازی کند، باید از نوبت خود بگذرد و نوبت بـه بازیکن بعدی برسد.

 

بازی اجباری :

در این جا، اگر بازیکنی کارتی در دست داشته باشد کـه بتواند بازی کند، نمی تواند ان را بکشد ودر عوض باید درصورت امکان، یک کارت معتبر در نوبت خود بازی کند.

 

اکثراً این تغییر رابا استثنای زیر از این قاعده بازی می کنند: یک بازیکن نیازی بـه بازی وایلد کارت «مانند آس» ندارد. حتی اگر وایلد کارت تنها کارتی باشد کـه یک بازیکن می تواند بازی کند، او نیازی بـه بازی ان ندارد و اگر این کارت را انتخاب نکند، ممکن اسـت در عوض از سهام بکشد.

نحوه بازی با ورق بازی "سوئیچ" «یا دو-چهار جک یا جک سیاه»

دو کارت سیگنالینگ:

دراین تغییر، زمانی کـه بازیکن کارت دوم تا آخرین خودرا بازی می کند، باید بـه روشی از پیش تعیین شده علامت دهد کـه تنها یک کارت در دستش باقیمانده اسـت.

 

اگر بازیکنی فراموش کند این را اعلام کند، بازیکن نمی تواند آخرین کارت خودرا دراین نوبت بازی کند و بسته بـه تغییرات، طبق معمولً بـه نوعی جریمه می شود.

 

طبق معمولً این پنالتی شامل این اسـت کـه بازیکن باید فوراً یک کارت یا کارت هاي‌ اضافی از سهام بکشد تا بـه دست خود اضافه کند.

 

بدون تغییر :

با استفاده از این قانون، زمانی کـه انبوه سهام خالی می شود، اگر بازیکنی نتواند یا بخواهد کارتی را بازی نکند، نوبت خودرا می گذرد و نوبت بـه بازیکن بعدی در چرخش می رسد.

 

هنگامی کـه در طول یک راند، هر بازیکن فعال بـه این ترتیب از نوبت خود می گذرد، دست بـه اتمام می رسد و امتیازات برای دست جمع می شود.

 

قوانین اساسی سوئیچ

قوانین اساسی برای بازی با ورق ‘Switch’ در زیر با جزئیات تغییرات زیر آمده اسـت.

 

آنچه شما نیاز دارید

دو یا چند بازیکن

یک بسته استاندارد از 52 کارت بازی «یا دو بسته برای بیش از 4 بازیکن»

 

بازی هایي کـه شبیه «Switch» هستند

 

انواع مختلفی از ‘Switch’ وجوددارد. بیشتر این ها با یک مجموعه استاندارد از کارت ها بازی می شوند:

دو چهار جک
بلک جک
مائو مائو
بادام زمینی

 

عده اي از این ها با کارت هاي‌ سفارشی بازی می شوند از جمله:

فلپ ها

Uno—محل Uno بسیار شبیه اسـت.

 

هدف بازی

هدف از این بازی این اسـت کـه نخستین بازیکنی باشید کـه از شر تمام کارت هاي‌ خود خلاص می شود.

 

پرداختن کارت ها
برای شروع یک بازی، هر بازیکن 7 کارت دارد.
هر کارت باقیمانده باید بـه عنوان پشته در وسط قرار گیرد.

 

چگونه بازی کنیم

شـما باید کارتی را کنار بگذارید کـه با لباس یا رتبه کارت در آخرین کارت بازی مطابقت دارد.

 

بـه عنوان مثال اگر آخرین کارتی کـه بازی کردید 5 قلب بود، می توانید هر کارتی را در لباس قلب یا هر کارتی با عدد 5 بازی کنید.

 

اگر نمیتوانید یک کارت بازی کنید، باید یک کارت را از شمع مرکزی بردارید.

 

تغییرات

انواع مختلفی از سوییچ وجوددارد. نکته مهم این اسـت کـه مطمئن شوید همه ی بازیکنان قبل از شروع بازی در مورد نسخه اي کـه بازی می کنند کاملاً مشخص هستند «تا در وسط بازی با ورق بحثی نداشته باشید»

 

سوئیچ: کارت هاي‌ ویژه یا “ترفند”.

 

آس: اگر بازیکنی یک آس بازی کند، می تواند لباس جدیدی را انتخاب کند کـه فرد کناری او باید بازی کند «مگر این کـه آس دیگری در دست داشته باشد».

 

انتخاب 2:

اگر بازیکن قبل از بازی 2؛ باید یا 2 بازی کنید یا 2 کارت دیگر بردارید.

 

8 پرش یک بار:

اگر بازیکنی 8 بازی کند، نوبت نفر بعدی را رد می کند

 

جک بک: اگر کسی جک بازی کند ترتیب بازی را برعکس می کند

 

قانون آخرین کارت: اگر فقط یک کارت در دست دارید، باید “آخرین کارت” را اعلام کنید تا همه ی بتوانند صدای شـما را بشنوند. اگر فراموش کردید آخرین کارت را اعلام کنید و بازیکن بعدی نوبت خودرا گرفته باشد، باید در حرکت بعدی 7 کارت را بردارید.

 

تغییرات در قوانین

قوانین زیر عده اي از قوانین رایج دیگر اسـت کـه اگر میخواهید کمی چیزها رابا هم مخلوط کنید، می توانید با استفاده از انها موافقت کنید:

30 سوال کثیف را ترجیح میدهید

 

میز برای بازی آماده شده اسـت. دست هاي‌ جلو قرمز، دست هاي‌ عقب آبی. شمع هاي‌ گرد آوری و دور انداختن در مرکز قراردارند. بازیکنان فقط می توانند ابتدا بـه کارت هاي‌ جلویی خود نگاه کنند، و ممکن اسـت تا زمانی کـه از طریق دست جلو بازی نکرده باشند، بـه سمت عقب نگاه نکنند.

 

سوالات حقیقت یا جرات

انتخاب 4:

اگر بازیکن قبل از این کـه شـما 4 بازی کند، باید یا 4 بازی کنید یا 4 کارت دیگر.

 

8 یا صبر کنید:

اگر بازیکنی 8 بازی کند، نفر بعدی باید 8 بازی کند یا از نوبت بگذرد.

 

بلک جک:

اگر بازیکنی بلک جک بازی کند، بازیکن بعدی باید یک بلک جک بازی کند یا همان مقدار کارتی را کـه در ابتدا پخش شده بود «طبق معمولً 7» بردارد. اگر بازیکن بعدی یک جک سیاه بازی کند، بازیکن بعدی باید دو برابر دستی کـه در ابتدا پخش شده بود «طبق معمولً 14 کارت» را انتخاب کند.

 

جک قرمز:

جک قرمز جک سیاه را لغو می کند

نحوه بازی با ورق بازی “سوئیچ”

دیگر بازی با ورق “بلک جک”.

Switch گاهی اوقات بـه عنوان Blackjack شناخته می شود، اما نباید ان رابا بازی کارتی ‘Twenty-one’ کـه بـه عنوان Blackjack نیز شناخته می شود، اشتباه گرفت. این بیشتر یک بازی قمار/کازینو اسـت کـه در ان هدف بـه دست آوردن کارت هایي اسـت کـه مجموعاً بـه “بیست و یک” می رسد.

 

سوئیچ با دنباله ها

از قوانین مشابه بالا استفاده کنید، اما می توانید «ران‌ها» یا دنباله‌هاي‌ عددی کارت‌هاي‌ یکسان را بازی کنید. بـه عنوان مثال، اگر شـما یک 3 قلب، 4 قلب و 5 قلب داشتید، می توانید همه ی آن ها را یکجا پخش کنید.

 

قوانین و تغییرات بیشتر

تغییرات بسیار بیشتری از سوییچ وجوددارد. اگر یک مورد خوب را از دست دادم، لطفاً با نظر دادن بـه من اطلاع دهید.

 

سوال ها و جواب ها

اگر دو آس در سوییچ نگه داشته باشید چه؟

 

شـما می توانید هردو آس رابا هم بازی کنید، اگر چه اگر بخواهید می توانید انها را جداگانه بازی کنید «گاهی اوقات اینکار از نظر تاکتیکی بهتر عمل می کند».

 

در بالا ذکر نشده است، اما پادشاه می تواند ترتیب بازی را تغییر دهد. اگر دو بازیکن پول می‌دهند، آیا این معکوس خاموش می‌شود، زیرا هر زمانی نوبت شخص دیگر می‌رسد؟

 

من هرگز نسخه اي را بازی نکرده ام کـه سلطان اینکار را انجام دهد، اما نسخه هاي‌ مختلف زیادی وجوددارد. من در جایی بازی کرده ام کـه جک ترتیب بازی را برعکس می کند.

 

اگر فقط 2 بازیکن وجود داشته باشد، بـه این معنی اسـت کـه بازیکنی کـه جک «یا سلطان در نسخه شـما» را بازی می کند، دوباره بازی می کند.

 

آیا برداشتن تعدادی کارت از تعدادی جک یا دو بازی «کارت های برداشتن» وجود دارد که باعث شود

 

منبع: hceap.info

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا