نحوه بازی Oh Hell! آموزش بازی اوه جهنمی

مجله شرط بندی اچ سی آپ تقدیم میکند

نحوه بازی Oh Hell! آموزش بازی اوه جهنمی

نحوه بازی Oh Hell! آموزش بازی اوه جهنمی

نحوه بازی Oh Hell در« اوه جهنم»! مهم این نیست کـه کارت هاي‌ شـما چقدر خوب هستند، بلکه مهم این اسـت کـه شانس و قضاوت شـما چقدر خوب اسـت. بازی ناراحتی هاي‌ لحظه اي خودرا دارد، بنابر این اگر بـه نامی نیاز دارید کـه کمی رام تر باشد، فقط ان را “اوه خب!” از دیگر نام هاي‌ این بازی کارتی محبوب می‌توان بـه Blackout و Bust اشاره کرد. در این جا نحوه بازی آمده اسـت:

 

تعداد بازیکنان:

سه تا هفت. با این حال، بازی با چهار بازیکن بهترین اسـت. یک بازیکن باید گلزن باشد.

 

هدف:

برای این کـه دقیقاً تعداد حقه هایي را کـه پیشنهاد می کنید انجام دهید — نه بیشتر، نه کمتر.

 

کارت ها:

یک دسته معمولی 52 کارتی استفاده می شود. آس ها بالا هستند.

 

بازی:

بازی Oh Hell! از یکسری دور تشکیل شده اسـت. در مرحله اول، بـه هر بازیکن یک کارت بدهید. در مورد دوم، دو کارت بدهید. ودر مرحله سوم، سه معامله، افزایش دادن یک کارت در هر دست تا سقف حداکثر.

 

بـه عنوان مثال، هنگامی کـه چهار نفر بازی می‌کنند، در آخرین دور 13 کارت پخش کنید. با پنج بازیکن، در دور آخر ده کارت بدهید. معامله برای هر دور جدید بـه سمت چپ می رود.

 

پس از معامله، یک کارت را برای تعیین ترامپ بالا بیاورید. دور آخر بازی بـه صورت بدون ترامپ و بدون لباس بـه عنوان ترامپ انجام می شود. همچنین، هر زمان کـه تمام 52 کارت را دادید، بدون ترامپ بازی کنید.

 

مناقصه:

با شروع از سمت چپ فروشنده، بازیکنان بـه نوبه خود تعداد ترفندهایی را کـه امیدوارند برنده شوند، اعلام میکنند. امتیازدار هر پیشنهاد را ثبت می کند. تعداد کل ترفندهای پیشنهادی برای هر معامله باید با تعداد ترفندهای موجود متفاوت باشد. بنابر این، امتیازدهنده باید از آخرین پیشنهاد دهنده – فروشنده – بخواهد کـه یک پیشنهاد قانونی را ثبت کند.

 

هنگامی کـه تمام پیشنهادات ثبت شد، بازیکن سمت چپ فروشنده هر کارتی را کـه می‌خواهید هدایت می کند. درصورت امکان همیشه از همین روش پیروی کنید، اما در غیر این صورت هر کارتی را بازی کنید. هر ترفند توسط بالاترین کارت در کت و شلوار رهبری یا بالاترین ترامپ انجام می شود. برنده هر ترفند بـه ترفند زیر منجر می شود.

 

امتیاز دهی:

پس از انجام تمام ترفندها، گلزن نحوه عملکرد همه ی را ارزیابی می کند. اگر دقیقا پیشنهاد خودرا ارائه کرده‌اید، بـه ازای هر ترفند 1 امتیاز بـه اضافه 10 امتیاز جایزه بگیرید. اگر شکست خوردید، کـه اغلب بـه ان “شکستن” می‌گویند، نمره شـما صفر اسـت. بازیکنی کـه پس از آخرین معامله امتیاز بیشتری کسب کند برنده اسـت.

 

نکات:

پیشنهاد دادن در چند دور اول ممکن اسـت مشکل باشد، زیرا تعداد کمی از کارت ها از بسته در حال بازی هستند و عده اي از پیشنهادات اجباری هستند.

 

در معاملات اولیه، از دیدن ترفندهای برنده شدن کارت هاي‌ کم خود حيرت زده خواهید شد، در حالی کـه آس هاي‌ شـما برنده می‌شوند.

 

در بیشتر معاملات، میتوانید روی کارت‌هاي‌ کم برای بازنده بودن با خاطرجمعی بیشتری نسبت بـه حساب کردن روی کارت‌هاي‌ بالا برای برنده شدن حساب کنید.

 

هنگامی کـه مجموع پیشنهادها از تعداد ترفندهای معامله بیشتر باشد، سایر بازیکنان کاملاً مایل خواهند بود کـه کارت هاي‌ میان رده مشکوک شـما را بگیرند یا از حقه اي کـه در ان کارت بالایی بازی کرده‌اید، غلبه کنند.

 

وقتی مجموع پیشنهاد کمتر از کل ترفند باشد، بازیکنان بـه شـما اجازه می دهند یک یا دو ترفند اضافی را برنده شوید.

 

تغییرات:

عده اي از بازیکنان ترجیح می دهند کـه پیشنهادات را مخفیانه یادداشت کنند. دراین مورد، اشکالی ندارد کـه کل پیشنهاد و کل ترفند برابر باشند. این پیشنهادها می‌توانند قبل از نخستین لید یا بعد از آخرین ترفند آشکار شوند.

 

در تعداد زیادی از بازی‌ها، زمانی کـه بیشترین تعداد کارت‌هاي‌ ممکن پخش شد، بازی با کاهش تعداد کارت‌هاي‌ هر دست در هر دست، ادامه مییابد تا زمانی کـه بـه یک معامله نهایی یک کارتی برگردید.نحوه بازی Oh Hell.

 

عده اي از بازیکنان طبق این قانون بازی نمی‌کنند کـه مجموع پیشنهادات نباید با تعداد موجود برابر باشد.

نحوه بازی Oh Hell! آموزش بازی اوه جهنمی

واژه نامه اصطلاحات کارت

در این جا یک مرجع سریع برای عده اي از زبان کارت کـه دراین مقاله خواهید یافت، آورده شده اسـت.

 

پیشنهاد: یک بیانیه گفتاری برای برنده شدن تعداد معینی از ترفندها یا امتیازات. همچنین برای ارائه چنین اعلامیه اي.

 

معامله: عمل تقسیم کردن کارت ها بـه بازیکنان. همچنین، دوره بازی در بازی بین یک معامله و معامله بعدی.

 

دنبال کت و شلوار: برای بازی یک کارت از کت و شلوار رهبری.

 

Lead: برای بازی نخستین کارت بـه یک ترفند.

 

بدون ترامپ : شرایطی کـه دریک بازی حقه‌بازی هیچ لباسی برنده نیست .

 

ترفند: یک دور کارت بازی شده، یک کارت از دست هر بازیکن.

 

ترامپ: کت و شلواری کـه بالاتر از هر کت و شلوار دیگری رتبه بندی شده اسـت. هر کارتی در ان لباس همچنین، برای بازی یک برگ برنده دریک ترفند.

 

Oh Hell کـه با نام‌هاي‌ Oh Pshaw، Blackout، Bust یا Blob نیز شناخته می شود «در بین نام‌هاي‌ دیگر»؛ Oh Hell یک بازی حقه‌بازی فردی اسـت.

 

کـه در ان بازیکنان بـه تعداد حقه‌هایي کـه انتظار دارند پیشنهاد میدهند. برای انجام دقیقاً همین تعداد ترفند، جایزه تعلق میگیرد. ترامپ بـه صورت تصادفی و با بالا بردن نخستین کارت پرداخت نشده تنظیم می شود.

 

منحصر بـه فرد ترین جنبه Oh Hell تغییر تعداد کارت هاي‌ پخش شده در هر دست اسـت. بازی‌ها تعداد دست‌هاي‌ بلندی هستند. در پایان دستها، بازیکنی کـه بالاترین امتیاز را داشته باشد برنده اسـت.

 

Trickster Oh Hell چهار الگوی دست رایج را ارائه می‌دهد: 10..1..10؛ 1..10..1؛ 10..1؛ و 1..10. بیشتر در مورد این الگوها در معامله، در زیر.

 

عرشه

Oh Hell با یک دسته استاندارد 52 کارتی بازی می شود. با این حال، همه ی کارت ها در هر دست داده نمی‌شود. در واقع، بیشترین کارتی کـه در هر دست با گزینه هاي‌ فعلی ما پرداخت می شود 40 کارت اسـت .

 

«10 کارت برای هر 4 بازیکن». کـه 12 کارت را از بازی خارج می کند. در حالت شدید کـه دست فقط از 1 ترفند تشکیل شده باشد، فقط 4 کارت پخش می شود – 48 کارت خارج از بازی هستند!نحوه بازی Oh Hell.

 

معامله

تعداد کارت‌هایي کـه بـه ازای هر بازیکن پخش می شود، با هر دستی متفاوت اسـت کـه نسبت بـه دست قبلی یک یا یک پایین می رود. تعداد شروع و پایان کارت ها بـه الگوی معامله انتخاب شده بستگی دارد.

 

«گزینه ها را در زیر ببینید». پس از توزیع کارت بـه هر چهار بازیکن، کارت بعدی رو بـه بالا در مقابل فروشنده چرخانده می شود. کت و شلوار این کارت ترامپ را ایجاد می کند.

 

با استفاده از الگوی معامله 10..1..10؛ 10 کارت بـه ازای هر بازیکن در دست اول برای 10 ترفند در کل پخش می شود. از طرف دوم، 9 کارت برای هر بازیکن، سپس 8؛ سپس 7 و بـه همین ترتیب بـه 1 کارت برای هر بازیکن داده می شود.

 

پس از 1 کارت، تعداد کارت هاي‌ پخش شده بـه 2؛ سپس 3 و سپس 4 تا 10 کارت برای هر بازیکن افزایش می یابد. بازی بعد از آخرین دست 10 کارتی بـه اتمام می‌رسد.

 

مناقصه

پس از انجام معامله و شروع با بازیکنی کـه از فروشنده باقیمانده اسـت، هر بازیکن تعداد حقه هایي را پیشنهاد می کند کـه معتقد اسـت ان دست را خواهند گرفت.

 

پیشنهادات مجاز از صفر تا تعداد کارت هاي‌ پرداخت شده متغیر اسـت. برای این کـه دقیقاً پیشنهاد خودرا انجام دهید، یک جایزه 10 امتیازی بـه شـما تعلق می‌گیرد، بنابر این مناقصه دقیق ارزشمند اسـت.نحوه بازی Oh Hell.

 

اگر با «قلاب» بازی می کنید، فروشنده از پیشنهاد ارزشی کـه باعث می شود مجموع پیشنهادهای دور میز برابر با تعداد کارت‌هاي‌ پخش شده باشد، محدود میشود. بـه عنوان مثال، با 10 کارت پرداخت شده و پیشنهادهای قبلی 2؛ 3 و 1؛ فروشنده از پیشنهاد 4 منع می شود.

 

زیرا بـه این معنی اسـت کـه مجموع پیشنهادات برابر با 10 خواهد بود «2 + 3 + 1 + 4 = 10». قلاب در دست‌هایي کـه تعداد کارت‌هاي‌ کمی دارند، بیشتر دردسرساز اسـت.

 

میتوانید یک بازی بدون قلاب ایجاد کنید «بـه گزینه‌ها، در زیر مراجعه کنید».

 

بازی

بازیکن سمت چپ فروشنده نخستین ترفند را هدایت می کند.درصورت امکان، بازی در جهت عقربه‌هاي‌ ساعت بـه دنبال لباس LED ادامه می یابد، یا در غیر این صورت، با هر کارت دیگری بازی میکند.

 

 

هنگامی کـه هر چهار بازیکن بازی کردند، بازیکنی کـه بالاترین برنده را بازی کرده اسـت، درصورت وجود، یا بازیکنی کـه بالاترین کارت لباس led را بازی کرده اسـت، این ترفند را انجام می‌دهد.بازیکنی کـه ترفند را انجام می‌دهد، ترفند بعدی را هدایت می کند.

نحوه بازی Oh Hell! آموزش بازی اوه جهنمی

گلزنی

هر بازیکن برای هر ترفند 1 امتیاز دریافت می کند. اگر تعداد ترفندهای انجام شده دقیقاً با پیشنهاد بازیکن مطابقت داشته باشد، یک جایزه 10 امتیازی بـه او تعلق می‌گیرد.

 

بـه عنوان مثال، اگر پیشنهاد بازیکن 2 باشد و او 2 ترفند را انجام دهد، 12 امتیاز تعلق می‌گیرد. با این حال، اگر او 3 ترفند را انجام دهد، فقط 3 امتیاز بـه حساب می‌آید.

 

بازی پس از بازی تمام دستها طبق الگوی معامله بـه اتمام می‌رسد. در ان مرحله، بازیکنی کـه بالاترین امتیاز را داشته باشد برنده اسـت.نحوه بازی Oh Hell.

 

گزینه های قوانین خانه جهنمی

چه زمانی:

“اکنون” یک بازی جدید ایجاد می کند کـه بلافاصله شروع می شود. گزینه هاي‌ دیگر یک بازی را برای مدتی در 24 ساعت آینده برنامه ریزی میکنند. فقط رقابت کنید و بـه بازی ها بپیوندید.

 

بردها:

سه سطح برنده بر اساس سطح خرید – 30؛ 110؛ 275 یا 550 تراشه تریکستر. فقط بازی هاي‌ رقابتی

 

حداکثر کارت های پرداخت شده:

با تنظیم بیشترین کارت هاي‌ پخش شده دریک دست روی “7” ؛ “10” یا “12” بر طول بازی تأثیر میگذارد .

 

الگوی معامله:

بر طول بازی تاثیر می‌گذارد. “10..1..10” با حداکثر کارت هاي‌ پخش شده شروع می شود، تا یک دست 1 کارتی پایین می‌آید و سپس بـه حداکثر باز می‌گردد. “1..10..1” با 1 شروع می شود، بـه حداکثر می‌رسد، سپس بـه 1 بر می‌گردد. “10..1” بـه 1 و “1..10” بـه حداکثر می‌رسد.

 

بازیکنان:

تعداد صندلی‌هاي‌ بازیکنان را روی «3» ؛ «4» ؛ «5» یا «6» تنظیم میکند .

 

پیشنهاد:

“In Order” بـه این معنی اسـت کـه بازیکنان دور میز از سمت چپ فروشنده شروع بـه پیشنهاد میکنند. “در همان زمان” بـه این معنی اسـت کـه بازیکنان بـه طور هم زمان پیشنهاد می دهند. بازیکنانی کـه پیشنهاد داده اند با کلمه “Bid” در سمت راست نام بازیکن خود نشان داده می‌شوند. بازی با ورق زمانی شروع می شود کـه همه ی بازیکنان پیشنهاد داده باشند.

 

بازی با قلاب:

“بله” مستلزم ان اسـت کـه مجموع پیشنهادات با تعداد کارت هاي‌ پرداخت شده برابر نباشد. فروشنده از ارائه پیشنهادی کـه این امر را نقض کند محدود شده اسـت. “نه” بـه فروشنده اجازه می‌دهد تا بـه طور معمول پیشنهاد دهد.

 

محدودیت ها باید دعوت شود:

“بله” این بازی را از سایر بازیکنان پنهان می کند تا زمانی کـه آن ها بـه صراحت با استفاده از فرم “دعوت از دوستان” دعوت شوند. “نه” بـه همه ی دوستان بازیکنان دراین بازی اجازه میدهد ان را ببینند. فقط بـه بازی ها بپیوندید

 

اجازه دادن به پیشنهادات:

“بله” تا بـه بازیکنان اجازه داده شود بسته بـه تنظیمات شخصی خود، پیشنهادات پیشنهادی و کارت بازی را ببینند. “نه” مانع از دیدن پیشنهادات توسط همه ی بازیکنان می شود. همیشه “بله” در بازی هاي‌ Play. “نه” در بازی هاي‌ رقابتی.

 

اجازه تماشا:

“بله” بـه حداکثر 10 بازیکن دیگر اجازه میدهد تا بازی را تماشا کنند. انها کارت هاي‌ کسی را نمی‌بینند. “نه” مانع از تماشای کسی می شود. فقط بـه بازی ها بپیوندید.

 

چت در حین بازی:

“هیچ” تمام چت ها را در طول بازی غیرفعال می کند. “Preset” اجازه می‌دهد تا فقط از پیام هاي‌ چت داخلی استفاده شود. “متن” امکان چت کامل را فراهم می کند. چت کامل نیز همیشه قبل و بعد از بازی در معرض اسـت.

 

زمان پیشنهاد:

یک محدودیت زمانی اختیاری را برای یک بازیکن برای پیشنهاد دادن مشخص می کند. “خاموش” بـه این معنی اسـت کـه هیچ محدودیت زمانی برای مناقصه وجود ندارد.

 

«7s»؛ « 15s» ؛ «30s» و «60s» بـه ترتیب محدودیتی را برای پیشنهاد قیمت 7؛ 15؛ 30 یا 60 ثانیه تعیین می کند. بـه صورت خودکار در بازی‌هاي‌ Play تنظیم میشود.

 

زمان بازی:

یک محدودیت زمانی اختیاری را برای بازیکن برای بازی کارت مشخص می کند. “خاموش” بـه این معنی اسـت کـه هیچ محدودیت زمانی برای بازی با کارت وجود ندارد.

 

«7s»؛ « 15s» ؛ «30s» و «60s» محدودیتی را برای بازی کردن یک کارت بـه ترتیب 7؛ 15؛ 30 یا 60 ثانیه تعیین می کند. بـه صورت خودکار در بازی‌هاي‌ Play تنظیم میشود.

 

منبع: hceap.info

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا