پلنگ بازی آموزش کامل بازی پلنگ با ورق پاسور

مجله شرط بندی اچ سی آپ تقدیم میکند

پلنگ بازی آموزش کامل بازی پلنگ با ورق پاسور

چگونه پلنگ بازی کنیم

پلنگ بازی _ شبکه موجود در نمودار 8 امتیاز قبل از جایزه دارد: دارای دو خط کت و شلوار تک، بـه ارزش 4؛ بـه علاوه چهار خط کت و شلوار ترکیبی همرنگ، بـه ارزش 4 امتیاز بیشتر. با پاداش، امتیاز برای دست 11 اسـت.

 

شبکه موجود در نمودار 8 امتیاز قبل از جایزه دارد: دارای دو خط تک لباس، بـه ارزش 4؛ بـه علاوه چهار خط کت و شلوار ترکیبی همرنگ، بـه ارزش 4 امتیاز بیشتر. با پاداش، امتیاز برای دست 11 اسـت.

 

پلنگ یک بازی ورق غیرعادی و چالش برانگیز از تغییر نقاط اسـت. سعی کنید “نقاط” یا کت و شلوارها را دراین تنوع پیشرفته تیک تاک پا ردیف کنید. در این جا نحوه بازی آمده اسـت:

 

تعداد بازیکن:

دو نفر

 

هدف :

برای امتیاز دادن بـه کارت ها در خطوط سه همرنگ.

 

کارت ها:

از دو عرشه 52 کارتی «مجموع 104 کارت» استفاده کنید.

 

برای بازی:

بـه هر بازیکن هشت کارت بدهید. بقیه کارت ها را دریک شمع قرعه کشی قرار دهید ودر کنار ان فضایی برای انبوه دور انداختن قرار دهید.

 

فضای بازی کافی را بین بازیکنان بگذارید تا هر کدام یک شبکه سه در سه مانند شکل زیر درنظر بگیرند.از nondealer شروع کنید، یک کارت را از شمع قرعه کشی بردارید، و سپس یک کارت را روی شبکه خود، شبکه رقیب یا شمع دور انداختن بازی کنید.

 

اقدامات قانونی:

بازی A تا 9 در نقطه مناسب در شبکه هر یک از بازیکنان تنها در صورتی کـه ان نقطه خالی باشد.

 

پخش 10 در هر فضای خالی در شبکه خود.

 

بازی کردن جک رو بـه پایین روی هر کارتی در گرید خود یا رقیب. «توجه: یک کارت رو بـه پایین روی یک نقطه ان را دوباره خالی می کند.»

 

فقط روی هر کارتی در شبکه خود یک ملکه بازی می کنید.

 

بازی یک سلطان رو بـه بالا روی هر کارت یا در هر فضای خالی، فقط در شبکه خود.

 

دور ریختن روی شمع دور ریختنی رد کردن ها ممکن اسـت توسط هیچ یک از بازیکنان برداشته نشود. اگر یک ملکه یا جک را دور انداخته اید، باید ان را در شمع دور انداخته رو بـه بالا قرار دهید.

 

بیرون رفتن:

وقتی مربع شـما ارزش 5 یا بیشتر داشته باشد، ممکن اسـت بیرون بروید یا بازی را متوقف کنید. فقط زمانی میتوانید بیرون بروید کـه نوبت بازی کردن یا دور انداختن یک کارت باشد. شـما نمیتوانید بعد از بازی یا دور انداختن بیرون بروید. شـما باید منتظر بمانید تا نوبت شـما برای بازی دوباره برسد.

 

اگر کسی بیرون نمی رود و شـما سهام را تمام می کنید، با کارت‌هایي کـه باقیمانده‌اید بازی کنید. اگر همه ی ورق‌ها بازی شوند و هنوز کسی بیرون نیامده اسـت، بازیکنان بـه هر ارزشی کـه مربع‌هایشان دارند، امتیاز می دهند.

 

امتیاز دهی:

یک خط شبکه با سه کارت از تمام لباس هاي‌ یکسان، 2 امتیاز کسب می کند. خطی با کارت‌هاي‌ همرنگ، اما ترکیبی، 1 امتیاز میگیرد. عمودی، افقی و مورب همه ی بـه حساب می‌آیند، بنابر این در مجموع هشت خط وجوددارد. شبکه شـما می تواند هم خطوط قرمز و هم خطوط مشکی را بـه ثمر برساند.

 

اما هر چه تعداد کارت هاي‌ یک رنگ در شبکه خود بیشتر باشد، احتمالاً امتیاز شـما بالاتر خواهد بود. اگر کسی بیرون نرود، بـه ازای هر امتیاز بیش از 5 کـه مربع شـما ارزش دارد، یک امتیاز اضافی کسب کنید. جریمه بیرون رفتن 1 امتیاز اسـت. ان را از مقدار شبکه کم کنید.

 

امتیاز هر بازیکن را ثبت کنید. بازیکنان معامله جای گزین میکنند و یک بازی از چهار معامله تشکیل می شود.

 

نکات:

از آنجایی کـه میتوانید جک ها را در هر جایی بازی کنید تا در برنامه هاي‌ رقیب خود دخالت کنید، انها کارت هاي‌ بسیار ارزشمندی هستند. درصورت امکان، انها را برای موارد مهم ذخیره کنید. بـه عنوان مثال، انها تنها کارت هایي هستند.

 

کـه می‌توانید روی سلطان رقیب بازی کنید. هنگامی کـه جک را روی شبکه رقیب بازی می کنید، نقطه اي را انتخاب کنید کـه ممکن اسـت نقطه ضعفی وجود داشته باشد.

 

تنوع:

در حال اجرا پلنگ با کشیدن دو کارت دریک زمان بـه جای یک کارت بازی می شود. شـما همان‌ گونه باید حداقل یک کارت را کنار بگذارید، اما اگر روی شبکه بازی می کنید، تا زمانی کـه هر کارت قانونی باشد، می‌توانید هر تعداد کارت را کـه دوست دارید بازی کنید. مانند پلنگ معمولی امتیاز بگیرید.

 

واژه نامه اصطلاحات کارت

در این جا یک مرجع سریع برای عده اي از زبان کارت کـه دراین مقاله خواهید یافت، آورده شده اسـت.

قرعه کشی: برای گرفتن کارت یا کارت هاي‌ جدید.

بیرون رفتن: بازی کردن، ترکیب کردن یا دور انداختن کارت نهایی.

موجودی : کارت هاي‌ توزیع نشده برای استفاده در آینده موجود اسـت

 

نحوه بازی با ورق بازی پلنگ

چگونه پلنگ بازی کنیمپلنگ یک بازی با ورق اسـت کـه توسط نویسنده و مخترع بازی هاي‌ ورقی رابرت ابوت اختراع شد و نخستین بار درکتاب او درسال 1963؛ بازی هاي‌ با ورق جدید Abbot ظاهر شد . Leopard یک بازی کارتی منحصر بـه فرد اسـت کـه برای بازی توسط دو بازیکن طراحی شده اسـت.

 

این بازی از دو عرشه استاندارد 52 کارتی استفاده می کند کـه باهم ترکیب شده اند. برای بهترین نتایج، عرشه ها باید طرح هاي‌ پشتی یکسانی داشته باشند.

 

تعیین نخستین فروشنده را می توان با استفاده از چندین روش انجام داد، کـه قرعه کشی برای کارت بالا یک روش رایج اسـت «آس ها برای اهداف این قرعه کشی کم درنظر گرفته میشوند».

 

اگر هردو بازیکن کارتی با رتبه یکسان بکشند، هر کدام باید یک کارت جدید بکشند. بازیکنان باید طوری روی میز بنشینند کـه برای هر بازیکن فضای کافی برای داشتن یک مربع سه در سه کارت باقی بگذارند.

 

هنگامی کـه نخستین فروشنده مشخص شد، او باید 8 کارت رو بـه پایین بـه هر بازیکن بدهد کـه از رقیب شروع می شود. سپس بقیه عرشه را بـه عنوان انباشته روی میز قرار می دهد. رقیب دیلر نخستین نوبت را دارد و سپس نوبت‌ها بین دو بازیکن تغییر میکند.

پلنگ بازی آموزش کامل بازی پلنگ با کارت

پلنگ بازی

موقعیت یابی کارت برای پلنگهدف از این بازی این اسـت کـه سعی کنید امتیاز طرح خودرا بـه حداکثر برسانید ودر عین حال امتیاز طرح هر یک از حریفان خودرا بـه حداقل برسانید.

 

برای این منظور، بازیکنان میتوانند در طول نوبت خود، کارتی را مطابق با طرح خود یا رقیب بازی کنند. در شروع بازی، چیدمان هر بازیکن کاملا خالی خواهد بود، اما در طول بازی ساخته و اصلاح خواهد شد.

 

یک بازیکن نوبت خودرا با کشیدن کارت بالایی از روی سهام رو بـه پایین شروع می کند. پس از قرعه کشی، او یک انتخاب از چند گزینه دارد:

 

دور انداختن:

یک بازیکن ممکن اسـت انتخاب کند کـه هر کارتی را از دست خود دور کند، کـه بلافاصله نوبت او بـه اتمام می‌رسد. این کارت باید بـه صورت رو بـه بالا بـه شمع دور انداختن بلافاصله درکنار شمع قرعه کشی اضافه شود. نخستین بازیکنی کـه دور میزند، انبوه را شروع می کند، و رد کردن هاي‌ بعدی بـه این انبوه اضافه می شود.

 

به میدان خود بازی کنید:

یک بازیکن ممکن اسـت یک کارت را از دست خود روی مربع خود بازی کند. مربع هر بازیکن در نهایت بـه صورت مربع 3 کارت در 3 کارت با مجموع 9 کارت بـه اتمام میرسد «نمونه نمودار را در سمت راست ببینید».

 

علاوه بر بازی یک کارت دریک مربع خالی برای تشکیل مربع، بازیکن همچنین می تواند یک کارت را مستقیماً روی کارت دیگری کـه قبلاً در مربع خود قرار دارد بازی کند تا قابلیت امتیازدهی امتیاز خودرا التیام بخشد. مقررات متعددی در مورد حرکات قانونی و مجاز وجوددارد کـه در ادامه بـه آن ها اشاره شده اسـت.

 

یک کارت در میدان حریف خود بازی کنید

: بـه طور مشابه، یک بازیکن می تواند انتخاب کند کـه یک کارت در میدان رقیب خود بازی کند. یک کارت را می توان بـه این ترتیب دریک نقطه خالی در مربع رقیب یا بـه طور متناوب در بالای کارت دیگری کـه قبلاً ان مربع را پیدا کرده اسـت قرار داد.

 

مانند بازی در میدان خود، چندین شرط وجوددارد کـه چه کارت هایي را می توان بازی کرد ودر کجای طرح می توان آن ها را بازی کرد.

 

ناک «برو بیرون»:

یک بازیکن ممکن اسـت در نوبت خود ضربه بزند و بلافاصله بازی را بـه اتمام برساند «بـه نام Going Out». یک بازیکن فقط در صورتی می تواند اینکار را انجام دهد کـه مجموع امتیازات مربع خود حداقل 5 امتیاز باشد «بـه بخش امتیازدهی در زیر مراجعه کنید». هنگامی کـه یک بازیکن ضربه میزند.

 

ارزش کل فعلی مربع هر بازیکن برای تعیین برنده ارزیابی می شود. با این حال، برای پیش گیری از کوبیدن پیش از موعد، بازیکنی کـه ضربه می‌زند، یک امتیاز پنالتی بـه امتیاز نهایی خود در پایان دست دریافت می کند.

 

هنگامی کـه یک بازیکن با طرح بازی می کند یا یک کارت را بـه انباشته دور انداخت، نوبت او بـه اتمام میرسد و نوبت بـه طرف حریفش می‌رسد.

 

همان طور کـه قبلاً توضیح داده شد، شرایطی وجوددارد کـه چه کارتی را می توان بازی کرد ودر کجا می توان ان را در یکی از طرح بندی ها بازی کرد. در زیر لیستی از بازی‌هاي‌ مجاز قانونی کـه میتوان برای بازیکنان یا چیدمان رقیب او انجام داد را لیست می کند:

 

آس و کارت هاي‌ عدد گذاری شده «آس، 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ 6؛ 7؛ 8؛ 9» را می توان در محل مربوطه در طرح بازی کرد «نمودار را ببینید». Ace معادل مقدار 1 اسـت.

 

پلنگ بازی

هر مکان روی طرح مربوط بـه عدد 1 تا 9 اسـت و یک کارت عدد گذاری شده مربوطه را می توان در مکان مربوط بـه ان در طرح بازیکن قرار داد. این بازی را می توان در میدان خود بازیکن یا حریفش انجام داد.

 

با این حال، این کارت‌هاي‌ عدد‌دار را فقط در صورتی میتوان در طرح‌بندی بازی کرد کـه فضای موجود در طرح‌بندی در حال حاضر خالی باشد یا کارت بالایی رو بـه پایین باشد.

 

بـه عبارت دیگر، این نمایش را نمیتوان در بالای کارت رو بـه بالا موجود در طرح، حتی در مکان عدد گذاری شده مناسب، ساخت. این کارت رو بـه بالا بـه طرح پخش می شود.

 

10 را می توان در هر فضای خالی در چیدمان خود پخش کرد. 10 ممکن اسـت در طرح رقیب شـما پخش نشود. 10 رو بـه بالا بـه طرح پخش می شود.

پلنگ بازی آموزش کامل بازی پلنگ با کارت

پلنگ بازی

جک بـه صورت رو بـه پایین در طرح پخش می شود، می توان ان را بـه تنهایی یا در میدان رقیب پخش کرد. بازی کردن چنین کارتی اساساً باعث می شود کـه این یک فضای خالی دوباره در چیدمان باشد. توجه داشته باشید کـه قبل از بازی کارت بـه صورت رو بـه پایین در طرح، بازیکن باید صورت کارت را بـه رقیب خود نشان دهد.

 

یک ملکه شبیه جک اسـت، همچنین بـه صورت رو بـه پایین قرار می گیرد و باعث می شود کـه دوباره ان فضا خالی درنظر گرفته شود. با این حال، یک ملکه ممکن اسـت فقط بر روی چیدمان خود بازیکن قرار گیرد «هیچوقت روی رقیب».

 

یک کینگ را می توان فقط در طرح‌بندی خودتان پخش کرد و رو بـه بالا قرار میگیرد. یک سلطان را می توان روی هر کارت دیگری در طرح یا در هر فضای خالی روی طرح بازی کرد.

 

نمونه گلزنی پلنگبازی بـه همین ترتیب ادامه مییابد، تا زمانی کـه یکی از بازیکنان ضربه بزند یا سهام تمام شود و کارت هاي‌ هردو بازیکن تمام شود. هنگامی کـه سهام به پایان رسید و آخرین بازیکن آخرین کارت خودرا بازی کرد.

 

بازی نیز بـه اتمام می‌رسد و امتیازات برای امتیاز هر بازیکن ارزیابی می شود تا برنده مشخص شود. امتیازاتی کـه می توان کسب کرد بـه شرح زیر اسـت:

پلنگ بازی

یک خط در مربع خود بازیکن کـه شامل سه کارت از یک لباس اسـت، دو امتیاز کسب می کند.

یک خط در مربع بازیکن «شامل 3 کارت» کـه همگی بـه یک رنگ «قرمز یا سیاه» هستند، اما نه همه ی یک کت و شلوار، یک امتیاز کسب می کند.

 

اگر هیچ بازیکنی ضربه نزده باشد، دستی کـه با استوک تمام می شود، هر امتیاز بالاتر از 5 کـه بازیکن در مربع خود امتیاز می دهد، دو برابر می شود.

 

یک خط ردیفی از سه کارت در مجاورت یک دیگر بـه صورت افقی، عمودی یا مورب درنظر گرفته می شود. بنابر این هر بازیکن در مجموع هشت خط امتیاز بالفعل در شبکه خود دارد. خطی کـه دارای فضای خالی باشد را نمیتوان امتیاز داد، زیرا ان خط دارای کمتر از 3 کارت خواهد بود.

 

پس از ارزیابی امتیازات، بازیکنی کـه بیشترین امتیاز کل را داشته باشد برنده اعلام می شود.

 

تغییرات و قوانین اختیاری

تغییر امتیازدهی پلنگ با قوانین بازنگری شدهRevised Rules :

پس از انتشار و انتشار اصلی این بازی، رابرت ابوت تغییرات متعددی را در بازی پیشنهاد کرده اسـت کـه باعث التیام بازی می شود. تفاوت هاي‌ زیر با بازی پایه توصیه شده توسط Abbot اسـت: یک بازیکن فقط در صورتی میتواند ضربه بزند کـه مجموع مربع او 7 یا بیشتر باشد «در بازی اصلی 5 یا بالاتر ذکر شده بود».

 

خطی کـه شامل سه کارت از یک لباس باشد 3 امتیاز می گیرد. در مجموعه قوانین اصلی این فقط 2 ارزش داشت.

 

در بازی اصلی، اگر هیچ بازیکنی ضربه نزند و موجودی ان تمام شود، هر امتیازی کـه بالای 5 بـه دست می آورد، دو برابر می شود. دراین ارتقاء، سازنده بازی پیشنهاد می کند کـه هر امتیاز بالای 7 بـه جای ان دو برابر شود.

 

در تمام جنبه‌هاي‌ دیگر، نسخه اصلاح‌شده باید بـه طور یکسان با قوانین اصلی کـه در بالا ارائه شده اسـت پخش شود.

 

Running Leopard :

نوع دیگری از این بازی کـه گاهی اوقات انجام می شود Running Leopard نام دارد. این بازی همانند بازی استاندارد با دو تفاوت کلیدی انجام می شود:

در هر نوبت، یک بازیکن بـه جای کارت معمول، دو کارت از انبوه استوک می‌کشد.

 

یک بازیکن ممکن اسـت در طول نوبت خود بـه اندازه اي کـه می تواند و میـــخواهد، بازی قانونی انجام دهد. با این حال، اگر بازیکن نتواند یا تصمیم بگیرد کـه در طول نوبت خود هیچ بازی انجام ندهد، همان‌ گونه باید یک کارت را بـه شمع دور انداخته کند.

 

در تمام جنبه هاي‌ دیگر این بازی یکسان بـه بازی استاندارد انجام می شود.

منبع: hceap.info

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا