چگونه بازی کارت قصر را یاد بگیریم ؟

مجله شرط بندی اچ سی آپ تقدیم میکند

چگونه بازی کارت قصر را یاد بگیریم ؟

چگونه بازی کارت قصر را یاد بگیریم

چگونه بازی کارت قصر را یاد بگیریم Palace یک بازی کارتی فوق العاده سرگرم کننده اسـت کـه می‌توانید با 2 تا 5 بازیکن بازی کنید. هدف بازی ساده اسـت: کارت هاي‌ خودرا بر روی شمع دور انداخته بـه ترتیب صعودی بازی کنید.

 

و نخستین بازیکنی باشید کـه کارت هایش تمام می‌شود. گرفتن؟ اگر نمی توانید یک کارت بازی کنید، باید کل انبوه دور ریختنی را بردارید! چند قانون دیگر وجوددارد کـه باید از آن ها پیروی کنید.

 

«بـه عنوان مثال، هر بازیکن کارت هاي‌ “کاخ” خودرا دریافت می کند – در زیر در مورد ان بیشتر توضیح خواهیم داد». برای یادگیری نحوه بازی مراحل زیر را بررسی کنید!

 

قسمت 1 راه اندازی بازی

1- کارت بکشید تا ببینید چه کسی اول معامله می کند و میرود. از همه ی بخواهید بـه طور تصادفی یک کارت از یک دسته کارت انتخاب کنند. شخصی کـه بالاترین کارت را داشته باشد فروشنده می‌شود.

 

شخصی کـه بالاترین کارت بعدی را دارد می تواند هر صندلی را انتخاب کند و غیره. شخص سمت چپ فروشنده ابتدا می‌رود.

 

در عده اي از تغییرات، نخستین بازیکن پس از پخش شدن کارت ها انتخاب می‌شود و بر اساس پایین ترین کارتی اسـت کـه رو بـه بالا اسـت.

 

2- 1 دسته کارت را برای 2 بازیکن یا 2 عرشه برای بازیکنان بیشتر باهم مخلوط کنید . کارت ها را 5 تا 7 بار باهم مخلوط کنید تا مطمئن شوید کـه کاملاً مخلوط شده اند. مطمئن شوید کـه در حالی کـه کارت ها را بـه هم میزنید بـه آن ها نگاه نکنید!

 

توجه: شـما بـه 2 عرشه برای 3-5 بازیکن نیاز دارید، زیرا در غیر این صورت خیلی سریع کارت هایتان تمام میشود.

چگونه بازی کارت قصر را یاد بگیریم

3- 3 کارت بـه هر بازیکن رو بـه پایین بدهید. دور میز بروید و 3 کارت را پشت سر هم جلوی هر بازیکن قرار دهید. بـه دور زدن ادامه دهید تا هر بازیکن 3 کارت در مقابل خود داشته باشد.

 

هنوز کسی نباید بـه این کارت ها نگاه کند، حتی بازیکنی کـه انها را بـه او دادید!بـه طور معمول، شـما شروع بـه برخورد با شخص سمت چپ خود میکنید.

 

4- بـه هر نفر 6 کارت رو بـه پایین بدهید. در مرحله بعد، 6 کارت برای شخص سمت چپ خود بشمارید، جدا از 3 کارتی کـه بـه هر نفر دادید. بـه دور میز ادامه دهید.

 

تا همه ی 6 کارت داشته باشند، از جمله خودتان. بازیکنان می توانند بـه این کارت‌ها نگاه کنند، اما همه ی باید این کارت‌ها را فعلا نزد خود نگه دارند.

چگونه بازی کارت قصر را یاد بگیریم

5- بـه 6 کارت خود نگاه کنید و 3 کارت را رو بـه بالا روی کارت هاي‌ رو بـه پایین قرار دهید. هر بازیکن مجموعه 6 کارتی خودرا برمی دارد. تصمیم بگیرید کـه کدام 3 کارت را می‌خواهید روی 3 کارت رو بـه پایین خود قرار دهید. بـه طور معمول، کارت هاي‌ بالاتر بهتر اسـت رو بـه بالا قرار گیرند.

 

در یکی از انواع، فروشنده 3 کارت را رو بـه بالا روی 3 کارت اصلی رو بـه پایین قرار می‌دهد. این بازی را کمی سخت‌تر می کند، زیرا نمی توانید کارت‌هایي را کـه بـه اسانی بازی میشوند رو بـه بالا قرار دهید. 

 

6- بقیه کارت ها را در وسط قرار دهید تا شمع قرعه کشی شود. اگر شـما فروشنده هستید، عرشه باقی مانده را در جایی قرار دهید کـه همه ی بازیکنان بتوانند بـه ان برسند، زیرا این شمع قرعه‌کشی خواهد بود. این کارت ها باید رو بـه پایین باشند.

چگونه بازی کارت قصر را بازی کنیم

قسمت 2 شروع بازی

1- 1 کارت از شمع قرعه کشی را برگردانید تا شمع دور انداخته شود. اگر فروشنده هستید، کارت را رو بـه بالا درکنار شمع قرعه کشی قرار دهید. این کارت شروع شمع دور انداختن خواهد بودو بازیکن سمت چپ فروشنده برای شروع بازی روی ان بازی خواهد کرد.

 

یکی از تغییرات میگوید نخستین بازیکن با رو بـه بالا 3 بازی رابا بازی کردن یک کارت از دست خود شروع میکند. اگر هیچکس 3 نداشته باشد، بـه 4s منتقل می‌شود.

 

یک تغییر دیگر می گوید شخصی کـه در سمت چپ اسـت، فروشنده کمترین کارت را در دست خود بازی می کند.بـه عنوان مثال، میگویند کارت شروع 6 اسـت.

 

2- کارت ها را بـه ترتیب صعودی روی کارت شروع بازی کنید. اگر بازیکن شروع کننده هستید، کارتی را بازی می‌کنید کـه برابر یا بالاتر از کارت شروع اسـت. شـما در واقع می‌توانید چند کارت بازی کنید، بـه شرطی کـه همه ی آن ها برابر یا بالاتر و از یک رتبه باشند. 

 

می‌توانید از هر کارت بالاتری استفاده کنید، اما هوشمندانه تر اسـت کـه ابتدا کارت هاي‌ پایین تر خودرا بازی کنید.

 

بـه عنوان مثال، اگر کارت شروع 6 قلب باشد، می‌توانید یک 6 بیل، یک 7 از الماس یا یک سلطان کلوپ بازی کنید. شـما همچنین میتوانید 2 6 یا 3 8s بازی کنید.

 

کارت ها با آس بـه عنوان بالاترین و 3 بـه عنوان پایین ترین رتبه بندی می شوند. 2 یک کارت ویژه اسـت کـه عرشه را بازنشانی می کند.

چگونه بازی کارت قصر را یاد بگیریم

3- تا 3 کارت در دست خود بکشید. هنگامی کـه بازی کردید، هنوز بـه 3 کارت برای ساختن دست خود نیاز دارید. بـه اندازه کافی کارت از انبوه قرعه کشی بردارید تا برابر با 3 شود. اگر 3 کارت یا بیشتر دارید، کارتی نکشید، کـه ممکن اسـت بعدا در بازی اتفاق بیفتد.
بنابر این اگر 1 کارت بازی کردید، 2 کارت را برمی دارید.

 

در عده اي از تغییرات، اگر کارتی را بکشید کـه همان شماره آخرین کارتی اسـت کـه روی شمع بازی کرده‌اید، میتوانید ان را بازی کنید. این قانون فقط در صورتی اعمال میشود کـه بازیکن بعدی هنوز کارتی اضافه نکرده باشد.

 

4 -اگر نمی توانید بازی کنید، کل توده دور ریختنی را بردارید. اگر میتوانید باید یک کارت بازی کنید. اگر نمی توانید بازی کنید، باید شمع دور ریختنی را بردارید. سپس، نفر بعدی نوبت خودرا دارد. انها می توانند هر کارتی را از دست خود بازی کنند.

 

5- بـه نفر بعدی سمت چپ بروید. بعد از بازی نفر اول، دور میز بروید. هر نفر هر چه را کـه می تواند در وسط بازی می کند، سپس تا 3 قرعه کشی می کند.

 

اگر نمی‌تواند بازی کند، آنچه را کـه در وسط اسـت برمی دارد. بازی بـه این ترتیب ادامه می‌یابد تا زمانی کـه شمع قرعه کشی تمام شود.

چگونه بازی کارت قصر را یاد بگیریم

6- از 2 و 10 بـه عنوان وحشی استفاده کنید. در اکثر انواع این بازی، می‌توانید 2 را در بالای هر کارتی بازی کنید و انباشته را بـه این شماره بازنشانی می کند.

 

شـما همچنین میتوانید 10 را روی هر کارتی بازی کنید، اما بـه جای تنظیم مجدد، انباشته را از بازی خارج می کند. بازیکنی کـه 10 را پایین می گذارد، تا 3 می کشد و هر کارتی را بازی میکند.

 

بعد از بازی 2 یا 10 میتوانید هر کارتی را بازی کنید.

چگونه بازی کارت قصر را یاد بگیریم

7- اگر 4 از یک نوع پخش میشود، شمع دور انداختن را پاک کنید. اگر 4 شماره از اعداد یکسان پشت سر هم پخش شوند، چه توسط یک بازیکن یا چند بازیکن، انباشته دور ریختنی را پاک می کند. ان را در کناری قرار دهید، زیرا این کارت ها خارج از بازی هستند.

بازیکنی کـه آخرین کارت را بازی کرده اسـت، می تواند هر کارتی را بازی کند و دوباره انباشته دور انداختن را شروع کند.

 

در عده اي از تغییرات، هر شخصی میتواند برای بـه اتمام رساندن 4 مورد از یک نوع وارد شود. بـه عنوان مثال، اگر فروشنده 3 7 بازی کند، یکی از ان طرف میز می تواند 1 7 تا 4 را کامل کند.

 

حتی اگر نوبت او نباشد. سپس نوبت بـه انها میرسد و از سایر بازیکنان می گذرند.

چگونه بازی کارت قصر را بازی کنیم

قسمت 3پایان دادن به بازی

1- شمع قرعه کشی را بـه طور کامل خالی کنید. برای شروع آخرین مرحله بازی، شمع قرعه کشی باید خالی شود. وقتی هست، بـه هم نریزید. شـما بـه سادگی نقاشی از وسط را متوقف میکنید.

 

2- بازی کنید تا دستتان تمام شود. وقتی دیگر نمی توانید نقاشی کنید، فقط بـه دست خود تکیه میکنید. بـه بازی کردن ادامه دهید تا زمانی کـه هیچ کارتی در دست شـما باقی نماند. اگر نمی توانید بازی کنید، هنوز باید شمع دور ریختنی را بردارید ودر دست خود بگذارید.

 

بـه یاد داشته باشید، اگر می‌توانید باید یک کارت بازی کنید.

چگونه بازی کارت قصر را یاد بگیریم

3- وقتی کارت‌هاي‌ دستتان به پایان رسید، بـه سمت کارت‌هاي‌ رو بـه بالا بروید. وقتی نوبت شماست و دست ندارید، یک کارت از کارت هاي‌ رو بـه بالا بازی کنید.

 

اگر چندین کارت با رتبه یکسان دارید، مانند 2 جک، می‌توانید هردو را هم زمان بازی کنید.

 

اگر نمی توانید یک کارت بازی کنید، همان قانون قبلی را دنبال میکنید و انبوه دور ریختنی را برمی دارید. هنگامی کـه یک شمع را برداشتید، باید قبل از بازی از روی کارت هاي‌ خود روی میز، همه ی ان ها را بازی کنید.

چگونه بازی کارت قصر را یاد بگیریم

4- کارت هاي‌ رو بـه پایین خودرا بازی کنید تا بازی تمام شود. وقتی نوبت شماست و تمام کارت هاي‌ رو بـه بالا را بازی کردید، کارتی را انتخاب کنید کـه رو بـه پایین روی میز باشد.

 

برای انتخاب بـه ان نگاه نکنید. بـه سادگی ان را برگردانید. اگر با مساوی یا بالاتر بودن روی کارت فعلی بازی می کند، می‌توانید ان را بازی کنید. اگر نه، باید شمع دور ریختنی را بردارید.

 

اگر شمع دور انداختن را بردارید، باید قبل از ادامه بازی کارت‌هاي‌ رو بـه پایین، ان‌ها را بازی کنید.

 

5- برای برنده شدن ابتدا همه ی کارت هاي‌ خودرا بازی کنید. برای برنده شدن در بازی باید تمام کارت هاي‌ رو بـه بالا و رو بـه پایین خودرا بازی کنید. نخستین کسی کـه اینکار را انجام میدهد بازی را بـه اتمام میرساند.

 

بازی می تواند پس از بیرون آمدن نفر اول ادامه یابد، اما شروع کردن یک بازی دیگر در عوض سرگرم کننده تر اسـت.

منبع: hceap.info

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا